Dr. JASWANT SHARMA

Dr. JASWANT SHARMA

HOD Faculty of Arts
Dr. RAJESH CHOUDHRY

Dr. RAJESH CHOUDHRY

Political Science
Ghanshyam Singh Chouhan

Ghanshyam Singh Chouhan

Sociology
Ms Nootan Soni

Ms Nootan Soni

Hindi Lit.
Mrs. Priyanka Jodhawat

Mrs. Priyanka Jodhawat

Geography